Overzicht maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Heb je een handicap of beperking en wil je weten welke coronamaatregelen een impact hebben op jou? Hieronder vind je een overzicht van de maatregelen die genomen zijn voor de sector voor personen met een handicap. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Klik hier voor meer info over de activiteiten en groepen van VFG. 

Heb je het mentaal moeilijk? Installeer dan de app 'Houvast' van het Rode Kruis. Werk je in de zorg- of welzijnssector of ben je mantelzorger? Dan kan je ook terecht op De ZorgSamen-website.

Verminderde dienstverlening in voorzieningen. Wat kan je doen?

Biedt je voorziening verminderde dienstverlening aan door het coronavirus?

 • Dan kan je zelf op zoek gaan naar alternatieve ondersteuning (bv. thuiszorg, RTH-aanbod, …).
 • Duurt de verminderde dienstverlening 1 tot 3 maanden? Dan is de voorziening met ingang van 1 februari zelfs verplicht om zelf een alternatief individueel of collectief aanbod te organiseren.
 • Duurt de verminderde dienstverlening 3 tot 6 maanden? Dan kan je je individuele dienstverleningsovereenkomst (vanaf ten vroegste 1 april 2021) met maximum 6 maanden opschorten. Duurt de schorsing langer dan 6 maanden? Dan moet de overeenkomst (IDO) stopgezet of heronderhandeld worden.    

Woon- en leefkosten kunnen uiteraard enkel aangerekend en betwist worden voor de periodes waarin je daadwerkelijk aanwezig bent in het verblijf.

Financiële compensatie van 25,5% voor budgethouders

Extra kosten gemaakt door het coronavirus? Als budgethouder kan je nu een financiële compensatie van 25,5% krijgen voor kosten die je maakt tot en met 31 december 2020. Ook in 2021 kan je een compensatie krijgen (zie verder).

Met andere woorden:

 • Je mag je jaarbudget overschrijden als je de kosten van extra overeenkomsten in de thuissituatie tijdens de COVID-19-periode niet kan betalen met dat budget.
 • De financiële compensatie bovenop je budget wordt aangepast naar 25,5%.
 • De compensatie geldt voor extra kosten die je maakt(e) in de COVID-19-periode tussen 14 maart en 31 december.
 • Je kan de kosten indienen bij het VAPH tot 1 maart 2021.

Je mag cashovereenkomsten sluiten voor zorg en ondersteuning in een een-op-eenrelatie (dus niet in groep) OF met een dienst zoals thuiszorg. Verblijf je voltijds in een voorziening tijdens de crisis? Dan mag je je jaarbudget niet overschrijden.

Meer info over de verhoging van de compensatie vind je op de website van het VAPH.

Financiële compensatie in 2021

Ook in 2021 wordt een compensatie voorzien wanneer het jaarbudget 2021 ontoereikend is om de extra gemaakte kosten in het kader van COVID-19 te betalen, op voorwaarde dat er een COVID-19- overeenkomst geregistreerd is. In 2021 is de maximale overschrijding 25,5 % van het jaarbudget.

De einddatum van de COVID-19-periode wordt voorlopig verlengd tot 31 maart 2021. Een eventuele verdere verlenging zal afhankelijk zijn van de evolutie van de COVID-19 pandemie. Dat betekent het volgende voor houders van een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget:

 • COVID-19-overeenkomsten voor extra ondersteuning worden aanvaard voor zover ze binnen de periode van 14 maart 2020 tot en met 31 maart 2021 vallen.
 • Kosten die worden gemaakt op basis van die overeenkomsten kunnen, met vermelding van ‘COVID-19’, zoals altijd worden ingediend tot en met 1 april 2021 (voor budgetjaar 2020) en tot 1 april 2022 (voor budgetjaar 2021).

Vragen?

Meer info over kosten en contracten vind je op de website van het VAPH.

Team Budgetbesteding van het VAPH: budgetbesteding@vaph.be of 02 249 30 00.

Corona-bonus bij IVT en IT: verlengd tot maart 2021

Wie recht heeft op een Inkomensvervangende Tegemoetkoming (IVT) of Integratietegemoetkoming (IT) ontvangt van juli tot en met maart 2021 een maandelijkse coronapremie van 50 euro. Je hoeft deze premie niet aan te vragen: hij wordt net als je tegemoetkoming automatisch gestort op je rekening of per post uitbetaald.

Voor wie? Wie een IT, IVT, IGO, gewaarborgd inkomen voor bejaarden, financiële hulp van het OCMW of leefloon ontvangt, krijgt een extra coronapremie bovenop de normale tegemoetkoming. 

Wie een IVT /IT ontvangt, kan die in bepaalde gevallen combineren met een IGO. Je krijgt de coronapremie echter maar 1 keer: als je een IGO en een IVT/IT hebt, krijg je enkel de premie voor je IGO.

Wat? Je ontvangt een maandelijkse premie van 50 euro. De FOD zorgt voor een automatische toekenning, je hoeft dus zelf niets aan te vragen. Je krijgt de coronapremie op hetzelfde moment als je maandelijkse betaling, maar wel als een aparte storting.

De premie is persoonlijk en je hoeft hier geen belastingen op te betalen. De federale overheid zal iedereen die er recht op heeft een brief sturen.

Is je IVT/IT-aanvraag nog lopende? Dan krijg je de coronapremie pas vanaf de eerste dag na de maand van je aanvraag. In de meeste gevallen wordt niet meteen in de maand waarin een aanvraag wordt ingediend al een beslissing genomen. Zodra er een positieve beslissing is, wordt de premie retroactief gestort voor de maanden dat je er recht op had. Het is niet mogelijk om de coronapremie gestort te krijgen vóór er een beslissing werd genomen over je IVT/IT-aanvraag.

Meer info vind je hier.

Gebruik mondmaskers in het kader van liplezen

Tot voor kort mocht het mondmasker op verplichte plaatsen enkel afgenomen worden om te drinken en te eten of om de neus te snuiten. Sinds 1 november 2020 is het ook officieel toegestaan om het mondmasker tijdelijk af te zetten tijdens een gesprek met iemand die niet (goed) hoort zodat die persoon kan liplezen. Dat is bepaald door een ministerieel besluit van de FOD Binnenlandse zaken. Belangrijke voorwaarde blijft wel dat de sociale afstand van anderhalve meter gerespecteerd kan worden.

Vrijwilligersservice tijdens de coronaperiode

Maak je gebruik van onze vrijwilligersservice? Aangezien jouw zorg en ondersteuning essentieel is, mag jouw vrijwilliger blijven hulp bieden. Wel moet je rekening houden met een aantal veiligheidsmaatregelen.

Belangrijk: hulp op afstand heeft altijd de voorkeur. Bekijk eerst of je vrijwilliger echt persoonlijk moet langskomen om hulp te bieden. Is er geen alternatieve hulp mogelijk, dan is bezoek toegelaten.

Waar moet je op letten?

Maak je afspraken met je vrijwilliger telefonisch of digitaal. Probeer niemand aan te raken, en hou 1,5 meter afstand wanneer mogelijk. Zowel jij als je vrijwilliger moeten altijd minstens een mondmasker dragen, en indien nodig ook ander beschermingsmateriaal, zoals handschoenen. Zet zo veel mogelijk ramen en deuren open. Vermijd contact met mogelijk besmette oppervlakken, ontsmet materiaal en was je handen regelmatig.

Heb je koorts, een droge hoest of keelpijn, of ben je vermoeid? Is er een vermoeden van besmetting (hoogrisicocontact) of ben je positief getest? Beperk je hulp dan tot het uiterst noodzakelijke, zoals persoonlijke verzorging. Gebruik maximaal beschermingsmateriaal en hou je strikt aan de hygiënemaatregelen. Zo vermijd je dat je je vrijwilliger besmet.

Ben je ouder dan 65, heb je een ernstige ziekte of verminderde immuniteit? Let dan extra goed op.

Hier vind je meer info over onze vrijwilligersservice.

Bezoekregeling voorzieningen

Voor kwetsbare personen met een handicap (personen met een verhoogd gezondheidsrisico bij besmetting met COVID-19) wordt het bezoek beperkt tot 1 nauw contact én 1 contact waarbij de nodige hygiënische en afstandsmaatregelen worden gevolgd. Het niet-nauwe contact mag om de 2 weken wisselen.

Voor de andere personen met handicap die verblijven in een voorziening, blijft de leefgroep gelijkgesteld met een gezinssituatie. Dat betekent dat een gebruiker buiten de leefgroep en het gezin samen, nog evenveel bijkomende nauwe en niet-nauwe contacten mag hebben als elke andere burger.

Elke persoon met handicap die dat wil, heeft recht op bezoek, behalve wanneer hij of zij zelf besmet is met COVID19 of als er quarantainemaatregelen zijn.

Bezoek aan palliatieve gebruikers moet te allen tijde mogelijk blijven. Ook als ze besmet zijn met COVID-19.

Rechtstreeks toegankelijke hulp: globale individuele ondersteuning (GIO)

GIO is nog mogelijk, maar de wijze waarop de ondersteuning moet plaatsvinden, kan afwijken van hoe die in normale omstandigheden zou plaatsvinden. GIO moet daarom tijdelijk niet meer plaatsvinden in de inclusieve opvang of school. Er wordt gevraagd om naar alternatieve mogelijkheden te zoeken in samenspraak met het gezin en de school of opvang.

Verlenging herfstvakantie onderwijs en vakantiewerking +12 jaar

De Vlaamse Regering besliste dat vanaf woensdag 28 oktober om 24 uur jeugdwerking voor +12-jarigen niet meer toegelaten is. Het ondersteuningsaanbod dat tijdens vakantieperiodes en op schoolvrije momenten wordt georganiseerd door vergunde zorgaanbieders (vakantiewerking door vergunde zorgaanbieders en multifunctionele centra), beschouwen we als ondersteuning in de zorg en kan doorgaan.

Wat betreft vakanties en vakantiekampen moeten de beslissingen van de Vlaamse Regering gevolgd worden. Initiatieven van organisaties voor vrijetijdszorg, zoals speelpleinwerking, jeugdateliers en vakantiekampen, zullen voor +12-jarigen niet meer kunnen doorgaan.

Bezoekregeling voorzieningen

Vanaf maandag 7 september gelden er nieuwe regels voor bezoeken aan voorzieningen.

 • Een bezoeker kan enkel op bezoek komen als hij de laatste veertien dagen niet teruggekeerd is uit een rode zone, niet positief getest is, niet in afwachting van een testresultaat is en geen symptomen vertoont.
 • Er is altijd minimaal één bezoeker per gebruiker per week toegelaten. Die bezoeker kan per week wisselen, maar moet tot de 'bubbel' behoren.

De maatregelen en bezoekregelingen kunnen wijzigen naargelang de situatie. Controleer bij de voorziening wat mogelijk is.

Mondmaskers verplicht bij culturele activiteiten

Ga je naar culturele activiteiten?

Algemeen wordt een afstand van 1,5 m meter tussen elk individu aangeraden. Mondmaskers worden ten allen tijde gedragen, enkel voor het bespelen van een instrument of het nuttigen van een drankje of eten kan het mondmasker afgezet worden. Indien het mondmasker niet kan gedragen worden, moeten er beschermingswanden (plexi of andere) worden voorzien.

Het dragen van mondmaskers op het openbaar vervoer, in winkels en andere openbare plaatsen is verplicht. Wie door zijn beperking of handicap geen mondmasker kan dragen, kan vrijgesteld worden van de draagplicht. Je hebt dan wel een doktersattest van je huisarts nodig om te bewijzen dat je een medische aandoening hebt die het dragen van een mondmasker onmogelijk maakt.

Meer info op www.info-coronavirus.be.

Zomerkampen voor minderjarigen met een handicap

Kinderen en jongeren met een handicap kunnen deze zomer opnieuw op kamp gaan, of deelnemen aan andere vrijetijdsactiviteiten. Dat is toegelaten voor kampen met en zonder overnachting.

Ook minderjarigen die verblijven in een multifunctioneel centrum (MFC), of die thuis ondersteund worden door een MFC, mogen dus op kamp gaan. Wel zullen er bepaalde beschermingsmaatregelen moeten toegepast worden.

Behoort jouw kind tot een risicogroep? Dan vraag je best advies aan een arts voor je je kind op kamp laat gaan.

Bekijk het volledige persbericht van het VAPH hier.

DG Personen met een handicap

Zijn je inkomsten minstens 20% gedaald door de coronacrisis? Dan kan je je dossier laten herzien.

Het is niet mogelijk om je tegemoetkoming onmiddellijk aan te passen, maar je kan de wijziging wel al doorgeven. Dat kan via het contactformulier of door een nieuwe aanvraag zonder medische evaluatie te doen in My Handicap. DGHan bekijkt dan of het inkomen van je gezin gedaald is. Als je voldoet aan de voorwaarden, wordt je tegemoetkoming opnieuw berekend in januari 2021.

Krijg je een vervangingsinkomen? Breng DGHan dan zeker op de hoogte via het contactformulier. Je tegemoetkoming wordt dan in januari herberekend.

Val je helemaal zonder inkomsten? Je kan onmiddellijk een herziening krijgen. Contacteer DGHan via het contactformulier.

Andere maatregelen:

 • Kantoren en regionale medische centra zijn gesloten.
 • Geen consultaties met artsen in de medische centra: alle afspraken worden geannuleerd.
 • 0800-nummer blijft bereikbaar.
 • Zitdagen sociaal assistenten zijn afgelast tot en met 17 april. Wel zijn er alternatieven om hen op afstand te spreken.

Er wordt gevraagd zo weinig mogelijk te bellen. Vul liever het contactformulier in. Bezorg documenten ook zo veel mogelijk via het contactformulier.

De behandeling van aanvragen gaat door. Wanneer meer informatie nodig is, word je gecontacteerd via telefoon, mail of brief.

Is je dossier nog niet volledig? De termijn om inlichtingen op te sturen is voorlopig verlengd tot 60 dagen. Is je intakegesprek uitgesteld? Tegemoetkomingen met terugwerkende kracht worden uitzonderlijk mogelijk.

Meer info op de website.

Corona-ouderschapsverlof

Je kan als ouder uitzonderlijk tussen 1 mei en 30 juni corona-ouderschapsverlof opnemen als je geen opvang vindt voor je kind. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

 • Je hebt een arbeidsovereenkomst van minstens één maand bij je werkgever.
 • Je hebt minstens één kind ten laste dat nog geen 12 jaar oud is.
 • OF je hebt een kind met een handicap (zonder leeftijdsbeperking).

Het ouderschapsverlof geldt alleen voor werknemers, en je werkgever moet er steeds mee akkoord gaan. Of je nu wel of geen coronaverlof opneemt, zal geen invoed hebben op je andere verloven. Je kan alleen deeltijds verlof opnemen: halftijds of 1 dag per week, afhankelijk van het aantal uren dat je normaal werkt. Ook pleegouders kunnen uitzonderlijk gebruik maken van corona-ouderschapsverlof.

Hoe aanvragen?

Informeer je werkgever minstens drie dagen op voorhand. De aanvraag zelf zal verlopen via de RVA.

Extra corona-toeslag Groeipakket

Wie veel inkomensverlies heeft door de coronacrisis, heeft mogelijk recht op een extra toeslag van het Groeipakket. Het gaat om een bedrag van 120 euro per kind, dat wordt uitbetaald in 3-maandelijkse schijven van 40 euro.

Belangrijk om weten: De Covid-19-toeslag is een tijdelijke tegemoetkoming. Gezinnen moeten deze toeslag zelf aanvragen, de toeslag wordt dus niet automatisch toegekend!

Om recht te hebben op deze toeslag moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Je moet recht hebben op de maandelijkse betaling (gezinsbijslag) van het Groeipakket.
 • Je kan een aanvraag indienen tot en met 31/10/2020.
 • In de maanden maart OF april OF mei OF juni 2020 mogen de gezinsinkomsten niet meer dan 2.213,30 euro bruto per maand zijn én minstens 10% lager liggen dan de gezinsinkomsten van januari of februari 2020.

Meer info op https://www.groeipakket.be/.

Andere vragen

Sinds 1 april wordt bezoek in residentiële voorzieningen in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden toegelaten. En ook een (eenmalige) transfer van de voorziening naar huis wordt mogelijk. Bekijk de voorwaarden hier.

Het VAPH verzamelde veelgestelde vragen over de maatregelen. De vragen worden regelmatig aangevuld.

Algemene informatie

Juiste, praktische informatie over het coronavirus vind je hier. Informatie over de maatregelen is ook beschikbaar in Vlaamse Gebarentaal. Nog vragen? Tussen 8u en 20u kan je terecht op de infolijn 0800 14 689.

Informatie nodig in toegankelijke taal en beelden? Kijk onderaan de pagina voor uitleg op maat van personen met een verstandelijke beperking. Ook deze YouTube-filmpjes kunnen je daarbij helpen. Klik hier voor de trage en snelle versie.

Zoek je naar manieren om mensen te helpen?

Match jouw vraag en aanbod om te helpen in zorgcentra en ziekenhuizen op helpdehelpers.be.

Op vrijwilligersparaat.be kan je makkelijk oproepen plaatsen, zoeken en bekijken.

Ook VFG wil mensen helpen. Hou de komende weken zeker onze website en Facebookpagina in de gaten!

Extra bijlage

Elke maand het nieuws over handicap in je mailbox?

 • 1x per maand
 • Al meer dan 10.000 abonnees
 • Actuele info over handicap

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!

Wat is jouw voordeel als lid van VFG?

 • Leuke activiteiten en uitstappen
 • Gratis advies en informatie
 • Interessante voordeeltarieven
Ja, ik wil graag lid worden