Niets Over Ons Zonder Ons

De Vlaamse Adviesraad Handicap NOOZO wil personen met een handicap actief een stem geven in beleidsvorming. Daarom geeft NOOZO advies aan de overheid over alle onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van personen met een handicap.

25 verenigingen, waaronder VFG, werken samen om die adviezen te formuleren. Soms gebeurt dat op vraag van de overheid, soms doet NOOZO dat uit eigen beweging.

Hoe werkt NOOZO?

Eerst wordt een onderwerp of thema volledig onderzocht door werkgroepen. Zij verzamelen info en doen soms een voorstel tot advies aan de centrale adviesgroep.

De centrale adviesgroep van NOOZO verwoordt dan de adviezen. VFG-medewerker Reinhart Niesten is aangesteld als woordvoerder van de adviesgroep.

NOOZO heeft daarnaast ook een stuurgroep, die alle organisatorische aspecten op zich neemt.

Welke adviezen heeft NOOZO al gegeven?

Op dit moment heeft NOOZO al enkele adviezen geformuleerd. 

 • Basisbereikbaarheid: naar een vraaggericht openbaar vervoer voor iedereen
 • Een advies over de mobiliteitscentrale.
 • Een sneladvies rond COVID-19.
 • Een advies opgesteld over de beheersovereenkomst van de VRT.
 • Een advies rond COVID-19 en kansen voor de toekomst
 • Een advies rond stedenbouwkundige verordening

Hieronder lees je samenvattingen van de adviezen (meest recente eerst).

Samenvatting advies: Op naar een integraal toegankelijkheidsbeleid

Toegankelijkheid is een belangrijke hefboom voor inclusie. De toegankelijkheid gaat er op de diverse domeinen traag op vooruit. Met dit advies over Toegankelijkheidsbeleid over de beleidsdomeinen heen, draagt NOOZO bij aan een snellere vooruitgang.

Onze aanbevelingen

 • Het Toegankelijkheidsbeleid moet inzetten op een daadwerkelijk uitvoeren van de aangegane verbintenissen in het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap (VRPH). De aanbevelingen ter uitvoering van het verdrag geven reeds uitgebreid en gedetailleerd de richting aan.
 • Werk toegankelijkheid uit als een algemene verplichting in het decreet gelijke kansen. Het niet volgen van wettelijk verplichte normen moet worden gelijkgesteld met discriminatie.
 • Werk meer wettelijke normen uit. Een hele reeks toegankelijkheidstips en -aanbevelingen moeten opgewaardeerd worden naar wettelijk vastgelegde en verplichte normen.
 • Maak een beleidsdomein overschrijdend actieplan toegankelijkheid.
 • Het Vlaamse beleid moet coördineren, stimuleren en sturen. Het moet minder inzetten op zelf doen. Dit “doen” moet ze stimuleren, coördineren, uit besteden, sturen en de kwaliteit ervan bewaken.
 • NOOZO verwacht een grotere internationale oriëntatie. Bij de omzetting van Europese richtlijnen verwacht NOOZO dat men ambitieus en vanuit een beleidsdomein overschrijdende visie tewerk gaat. Vlaanderen neemt hierbij internationaal een voortrekkersrol op.
 • Voor heel het beleid is er nood aan een monitoringinstrument: zowel overkoepelend, als per beleidsdomein. Elk wetgevend kader heeft een instrument nodig dat het toepassen van deze wet opvolgt: controleren, remediëren en desnoods sanctioneren. Zet een proefproject handhaving op voor de stedenbouwkundige verordening.
 • Het toegankelijkheidsbeleid moet resultaat zijn van de samenwerking tussen 3 invalshoeken:
  • ervaringsdeskundigen
  • technisch experten,
  • strategische kennis.
 • Maak hiervoor een duidelijk beleid dat de samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en experten ondersteunt.
 • Er is nood aan een plan dat toegankelijkheid stapsgewijs realiseert. In eerste instantie verwacht NOOZO dat nieuwe gebouwen, producten en diensten universeel design worden ontworpen. Dit geldt zowel voor de overheid als privé. Aanvullend lost de overheid ontoegankelijkheid van bestaande zaken stapsgewijs op. Ook voor de publiek toegankelijke private gebouwen komt er een  plan van aanpak. De private sector wordt gestimuleerd en ondersteund om ontoegankelijkheid aan te pakken. Toegankelijkheid wordt opgenomen in subsidies en overheidsopdrachten.
 • Zorg ervoor dat toegankelijkheidsinformatie systematisch ter beschikking wordt gesteld via een vooropgesteld sjabloon. Zorg dat deze informatie via open data kan verspreid worden.
 • Zet ten aanzien van de private sector het lonende van toegankelijkheid en ontwerpen voor iedereen in de markt. Schakel de private sector in voor snellere vooruitgang van toegankelijkheid.

Lees het volledige advies op de website van NOOZO.

Samenvatting van het advies stedenbouwkundige verordening

Sinds 2010 is er een stedenbouwkundige verordening van kracht. Inter, het extern verzelfstandigd Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, heeft een evaluatieonderzoek gehouden naar de toepassing en handhaving van de verordening. Resultaten ervan werden gepubliceerd in juni 2020.

NOOZO is verontrust over de resultaten van het onderzoek. De verordening wordt niet goed genoeg toegepast en gehandhaafd. Na uitvoering van de werken bleek geen enkel van de onderzochte publiek toegankelijke gebouwen integraal te voldoen aan de verordening. De verordening slaagt er niet in om de integrale toegankelijkheid van deze infrastructuur waar te maken.

NOOZO verwacht dat:

 • toegankelijkheid meer aandacht krijgt en dat er een actieplan toegankelijkheid komt.
 • er onderzoek komt naar de meest aangewezen manier om toegankelijkheid af te dwingen. Er is nood aan een juridisch instrumentarium naast en aanvullend op redelijke aanpassingen.
 • blijvende tekortkomingen rond toegankelijkheid effectief bijgestuurd en gesanctioneerd worden.
 • nieuw publiek toegankelijke gebouwen niet in gebruik komen indien ze niet voldaan aan de toegankelijkheidsnormen. Dit vraagt een toegankelijkheidskeuring.
 • er onderzoek komt voor een (mogelijks) andere beoordeling van toegankelijkheid, door gecertificeerde deskundigen en eventueel buiten het kader van de ruimtelijke ordening om.
 • toegankelijkheidskeuringen uitmonden in beter cijfermateriaal om de evoluties in toegankelijkheid op te volgen.
 • in de toekomst ook niet-planafleesbare elementen worden beoordeeld. Toegankelijkheid gaat breder dan wat een plan laat zien.
 • bijsturingen aan de stedenbouwkundige verordening uitmonden in beter toegankelijke personeelsruimten, medische voorzieningen, kleine horecazaken, studentenhuisvesting, woonzorgcentra, sanitair en erfgoed.
 • er normen komen over de toegankelijkheid van nieuw te bouwen private woongelegenheden.
 • er verder wordt ingezet op sensibilisering en opleiding van alle belanghebbenden. Kennis rond toegankelijkheid moet een formele beroepskwalificatie voor architecten en stedenbouwkundige ambtenaren worden.
 • de slagkracht en het mandaat van Inter verder verhoogd en verduidelijkt worden. Het agentschap heeft de belangrijke opdracht om steden en gemeenten te ondersteunen in het ontwikkelen van toegankelijkheidsbeleid. Terzelfdertijd moet deskundigheid rond toegankelijkheid een bredere basis krijgen.

Lees het volledige advies.

Samenvatting van het advies rond Covid-19 en kansen voor de toekomst

De quarantainemaatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 hadden een enorme invloed op het leven van personen met een handicap. In dit advies formuleert NOOZO daarom een aantal aanbevelingen voor een mogelijke volgende gezondheidscrisis. Ook formuleert NOOZO welke kansen er zijn voor personen met een handicap.

We schuiven een aantal kansen naar voor:

 • Investeer in het aanpakken van de wachtlijsten
 • Investeer in betere ambulante ondersteuning
 • Investeer in gemengde leervormen en thuiswerk
 • Pak de digitale kloof aan. Zorg voor een alternatief waar de kloof blijft bestaan.

Voor een volgende crisis vragen we aandacht voor:

 • Het behoud van recht op ondersteuning
 • Het behoud van zelfregie
 • Het niet aanrekenen van kosten voor niet geleverde diensten in de uitvoering van het persoonsvolgend budget
 • Meer aandacht voor de thuissituatie
 • Betere communicatie
 • Voorzie aandacht voor handicap in crisisplannen
 • Zorg beter voor leerlingen en studenten met bijzondere onderwijsnoden

Lees het volledige advies hier.

Samenvatting van het advies rond basisbereikbaarheid

 1. Zorg voor inspraak en deelname van personen met een handicap in de vervoerregioraden. 
 2. Maak het mogelijk voor personen met een handicap om vlot over te stappen door assistentie aan te bieden. 
 3. Er moet betaalbaar en voldoende aangepast vervoer zijn. 
 4. Het moet duidelijk zijn wie recht heeft op aangepast vervoer. Zorg ervoor dat wie het nodig heeft aangepast vervoer kan gebruiken. 
 5. Medewerkers van het openbaar vervoer moeten een opleiding krijgen om op een goede manier om te gaan met personen met een handicap. 
 6. Zet in op verschillende vormen van communicatie. 
 7. Mobipunten moeten toegankelijk zijn. 
 8. Toegankelijke haltes 
 9. Openbaar vervoer mogelijk maken voor personen met een handicap betekent ook inzetten op toegankelijkheid van het openbaar domein.
 10. Toegankelijk vervoer op maat is meer dan aangepast vervoer.

Lees het volledige advies hier.

Samenvatting van het advies rond de Mobiliteitscentrale

NOOZO wil dat alle mensen zich vlot kunnen verplaatsen. Daarom is de Mobiliteitscentrale belangrijk. De centrale moet als loket dienen om al je vragen over openbaar en aangepast vervoer te beantwoorden. Bovendien kan de centrale je reis plannen en boeken.

NOOZO vraagt dat de Mobiliteitscentrale bekend, bereikbaar en beschikbaar gemaakt wordt, en dat iedereen ervan gebruik kan maken.

De adviesgroep vraagt dat info over lokaal vrijwilligersvervoer aangeboden wordt, en dat er nagekeken wordt of assistentie bij de combinatie van vervoersmiddelen mogelijk is.

NOOZO vindt het belangrijk dat aansluitings- en thuiskomstgarantie een plaats krijgt bij de uitwerking van de mobiliteitscentrale. Bovendien is het belangrijk dat er maximumtarieven worden vastgelegd én dat er garanties komen voor aangepast vervoer.

NOOZO raadt ook om de Mobiliteitscentrale beschikbaar te maken voor toeristen en bezoekers met een handicap.

Lees het volledige advies hier.

Samenvatting van het sneladvies rond het coronavirus

Personen met een handicap die thuis verblijven, bevinden zich door de coronamaatregelen in een kwetsbare situatie. NOOZO wil dat er rekening wordt gehouden met personen met een handicap bij álle maatregelen. Ze moedigen de overheid dan ook aan om in gesprek te gaan met mensen met een handicap.

NOOZO adviseert de overheid om meer middelen in te zetten om hen te ondersteunen. Ook zijn beschermingsmiddelen nodig voor wie al ondersteuning biedt in de thuissituatie. NOOZO ziet testen dan ook als essentieel voor alle dienstverleners in thuissituaties én voorzieningen.

Mantelzorg wordt moeilijker en zwaarder. NOOZO vraagt meer ondersteuning voor mantelzorgers. Ook raadt NOOZO aan om begeleiders die tijdelijk geen werk hebben in te schakelen om gezinnen te ondersteunen.

NOOZO vraagt ook naar initiatieven om eenzaamheid te doorbreken. Bovendien adviseren ze om in te zetten op heldere communicatie via diverse kanalen.

Lees het volledige advies hier.

Samenvatting van het advies over de openbare omroep

Blijf werken aan een toegankelijk aanbod, met audiodescriptie, clean audio, en Vlaamse Gebarentaal.

Werk aan een strategie om personen met een handicap op een genuanceerde manier in beeld te brengen, en breng meer mensen met een handicap op het scherm.

Investeer in een sterk diversiteitsbeleid, en zorg dat meer personen met een handicap aan de slag kunnen bij de openbare omroep, ook achter de schermen.

Waak over taalgebruik: een correct woordgebruik is belangrijk om de verhalen van personen met een handicap in beeld te brengen. Klare taal zorgt ervoor dat uitzendingen begrijpelijk zijn voor iedereen.

Niets over ons zonder ons: ga in gesprek met verenigingen van/voor personen met een handicap over het diversiteitsbeleid. Laat personen met een handicap ook zelf aan het woord komen wanneer het gaat over thema’s die hun leven beïnvloeden.

Toegankelijke crisiscommunicatie: Personen met een handicap willen gelijktijdig informatie krijgen over de laatste ontwikkelingen in geval van noodsituaties.

Integrale toegankelijkheid: een toegankelijke omgeving is nodig om personen met een handicap te laten werken, te laten optreden in een programma of in het publiek te laten plaatsnemen.

Lees het volledige advies hier.

Elke maand het nieuws over handicap in je mailbox?

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Wat is jouw voordeel als lid van VFG?

 • Leuke activiteiten en uitstappen
 • Gratis advies en informatie
 • Interessante voordeeltarieven
Ja, ik wil graag lid worden